اين موسسه بيش از يك دهه در ارائه خدمات علمي، پژوهشي به مراكز آموزش عالي، مراكز تخصصي اعصاب و روان، كلينيكهاي مشاوره و روان شناسي ، اساتيد و دانشجويان محترم در حيطه هاي مربوط فعاليت دارد.اين مجموعه در بدو تاسيس ( در سال 1372 ) با حمايت و پشتيباني معنوي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور با نام شركت روان تجهيز سينا با شماره ثبت 99070 و به عنوان اولين طراح و توليدكننده تجهيزات آزمايشگاهي و كلينيكي روان شناسي در ايران فعاليت خود را آغاز كرد. در ادامه كار به دليل رجحان فعاليتهاي پژوهشي وموضوع فعاليت، به موسسه تحقيقات علوم رفتاري سينا با شماره ثبت 11590 تغيير يافت. در حال حاضر گروهي از علاقمندان و مشتاقان توليد علم در حيطه روان شناسي، اعم از اساتيد دانشگاه در سطوح PH.D ، دانشجويان دوره دكتري، فارغ التحصيلان فوق ليسانس روان شناسي، مهندسين رايانه و هوشي مصنوعي در اين موسسه مشغول فعاليت هستند . فعاليتهاي موسسه به شرح زير استاجراي پروژههاي تحقيقاتي در حوزه هاي رواني اجتماعي در ابعاد ملي و منطقه اي طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي و كلينيكي روان شناسي، روان پزشكي و توانبخشي اجراي طرحهاي مرتبط با منابع نيروي انساني از قبيل تجزيه و تحليل مشاغل ، گزينش و جايابي افراد در مراكز مختلف اداري ، صنعتي و نظامي مشابه سازي و توليد آزمونهاي روان شناختي توليد نرم افزارهاي روانسنجي (آزمون – آزمايشگاه)ارائه مشاورههاي تخصصي براي سازمانها و مراكز دولتي و خصوصي، دانشجويان و محققين در زمينه اجراي طرح هاي پژوهشي در حيطه روان شناسي حمايت از مخترعين، مبتكرين و محققين كه طرحهاي نو و كاربردي در رابطه با تجهيزات آزمايشگاهي ، كلينيكي ، ابزارروانسنجي و آزمونهاي روان شناسي داشته باشند يا به شكلي در توليد علم در اين حيطه موثر باشند.
تهران ـ بز رگراه شهيد باقري ـ بين رسالت و فرجام ـ ضلع غربي بزرگراه ـ شماره 78‏
مؤسسه تحقيقات علوم رفتاري- شناختي سينا
تلفن: 77297273 ـ 77299599    
همراه: 09197258446   
نمابر: 77700649‏
Site: www.sinapsycho.com & www.ravantajhiz.ir  
Email: sp@ sinapsycho.com‎