آزمون ریون بزرگسالان


آزمون های هوش و خلاقیت
آزمون ریون بزرگسالان
ارزیابی هوش
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

معرفی آزمون

آزمون  ریون بزرگسالان

آزمون ماتريسهای پيشرونده ريون يكی از آزمونهای هوشی غيركلامی است كه توسط ريون در انگلستان برای اندازه گيری عامل عمومی ( g ) اسپيرمن ساخته شده است. بعد از تهيه اين آزمون پژوهشهای زيادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجديد نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم اين آزمون برای اندازه گيری هوش افراد در همه سطوح توانائی، از كودكان ۵ ساله تا بزرگسالان سر آمد، در دسترس است. آزمون حاضر 60 تصویر دارد و برای افراد 9 تا 18 سال و بالاتر قابل اجرا است. 

منبع:

آزمون هوشی ریون کودکان. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.