پرسشنامه سنجش میزان خود کارآمدی پرهیز از مواد


آزمون های تشخیصی
این پرسشنامه توسط ماری شاون در سال 1990 برای سنجش خود کارآمد پنداری پرهیز از مواد در سنین نوجوانی ساخته شده و 20 ماده دارد که توانایی اجتناب از موقعیت‌های هیجانی بین فردی, اجتمائی و سوگ برانگیزاننده مصرف مواد در نوجوانان را می‌سنجد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه توسط ماری شاون در سال 1990 برای سنجش خود کارآمد پنداری پرهیز از مواد در سنین نوجوانی ساخته شده و 20 ماده دارد که توانایی اجتناب از موقعیت‌های هیجانی بین فردی, اجتمائی و سوگ برانگیزاننده مصرف مواد در نوجوانان را می‌سنجد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

پرسشنامه سنجش میزان خود کارآمدی پرهیز از مواد موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 140,000.00
این پرسشنامه توسط ماری شاون در سال 1990 برای سنجش خود کارآمد پنداری پرهیز از مواد در سنین نوجوانی ساخته شده و 20 ماده دارد که توانایی اجتناب از موقعیت‌های هیجانی بین فردی, اجتمائی و سوگ برانگیزاننده مصرف مواد در نوجوانان را می‌سنجد.