ام.ام.پی.آی فرم بلند 566 سؤالی


آزمون های تشخیصی
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا پرسشنامه استانداردی برای فراخنای دامنه گسترده‌ای از ویژگی‌های خود توصیفی و نمره‌گذاری آنها است. پژوهش‌های انجام شده نیز حاکی از آن است که این پرسشنامه در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و مراکز بهداشت روانی بسیار مورد استفاده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا پرسشنامه استانداردی برای فراخنای دامنه گسترده‌ای از ویژگی‌های خود توصیفی و نمره‌گذاری آنها است. پژوهش‌های انجام شده نیز حاکی از آن است که این پرسشنامه در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و مراکز بهداشت روانی بسیار مورد استفاده است.

این آزمون 566 گویه و 14 مقیاس شامل 4 مقیاس روایی و 10 مقیاس بالینی دارد.  مقیاس‌های روایی؛ استفهام – دروغ سنج –  نابسامدی –  وضعیت دفاعی و مقیاس‌های بالینی؛ خود بیمارانگاری –  افسردگی – هیستری –  انحراف روانی _ اجتماعی –  مردانگی _ زنانگی – پارانویا – ضعف روانی –  اسکیزوفرنیا – هیپومانی و درون‌گرایی اجتماعی است.

ضمناً آزمون دارای پایایی ، روایی و هنجار خارجی است و نرم افزار این آزمون نیز در موسسه موجود است.

ام.ام.پی.آی فرم بلند 566 سؤالی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 100,000.00
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا پرسشنامه استانداردی برای فراخنای دامنه گسترده‌ای از ویژگی‌های خود توصیفی و نمره‌گذاری آنها است. پژوهش‌های انجام شده نیز حاکی از آن است که این پرسشنامه در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و مراکز بهداشت روانی بسیار مورد استفاده است.