پرسشنامه تشخیصی اختلال پیش از قاعدگی


آزمون های تشخیصی
این پرسشنامه توسط آقای دکتر مجتبی خدادادی, مهدی بدیعی و الهام خوشدل با هدف سنجش نشانگان پیش از هر عادت ماهانه تنظیم شده است. این پرسشنامه 39 گویه دارد که پاسخ ها به صورت لیکرت از هیچ تا خیلی شدید درجه بندی شده است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه توسط آقای دکتر مجتبی خدادادی, مهدی بدیعی و الهام خوشدل با هدف سنجش نشانگان پیش از هر عادت ماهانه تنظیم شده است. این پرسشنامه 39 گویه دارد که پاسخ ها به صورت لیکرت از هیچ تا خیلی شدید درجه بندی شده است.

پرسشنامه تشخیصی اختلال پیش از قاعدگی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 150,000.00
این پرسشنامه توسط آقای دکتر مجتبی خدادادی, مهدی بدیعی و الهام خوشدل با هدف سنجش نشانگان پیش از هر عادت ماهانه تنظیم شده است. این پرسشنامه 39 گویه دارد که پاسخ ها به صورت لیکرت از هیچ تا خیلی شدید درجه بندی شده است.