پرسشنامه ترسهای قبل از ازدواج


آزمون های تشخیصی
این پرسشنامه توسط جناب آقای حمید سمیعی، سرکار خانم زهرا یوسفی و جناب آقای دکتر حمید طاهر نشاط دوست ساخته و هنجار یابی شده است. این پرسشنامه 83 سوالی بر روی طیف 5 درجه‌ای لیکرت نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه 6 عامل را برسی می‌کند.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه توسط جناب آقای حمید سمیعی، سرکار خانم زهرا یوسفی و جناب آقای دکتر حمید طاهر نشاط دوست ساخته و هنجار یابی شده است. این پرسشنامه 83 سوالی بر روی طیف 5 درجه‌ای لیکرت نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه 6 عامل را برسی می‌کند:

  1. ترس از همسر (29سوال)
  2. ترس از ناتوانی مدیریت مالی (19سوال)
  3. ترس از محدودیت همسر (9سوال)
  4. ترس از خود (11سوال)
  5. ترس از خیانت همسر (6سوال)
  6. ترس مالی (7سوال)

جامعه تحقیق، دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بودند که شامل دانشگاههای علوم پزشکی ، صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهانمی‌شدند. نمونه آماری شامل 450 نفر از دانشجویان این دانشگاهها بوده که به صورت تصادفی خوشه انتخاب شدند.  پایایی این مقیاس97/0 بوده و دارای روائی سازه و همگرایی با دامنه ای از272/0 تا757/0 می‌باشد.

پرسشنامه ترسهای قبل از ازدواج موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 386 customer reviews
پرسشنامه ترسهای قبل از ازدواج
آزمون های تشخیصی ریال 140,000.00
این پرسشنامه توسط جناب آقای حمید سمیعی، سرکار خانم زهرا یوسفی و جناب آقای دکتر حمید طاهر نشاط دوست ساخته و هنجار یابی شده است. این پرسشنامه 83 سوالی بر روی طیف 5 درجه‌ای لیکرت نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه 6 عامل را برسی می‌کند.