آزمایشگاه روان شناسی سینا SINA PSYCHOLAB مدل RT - 976


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
آزمایشگاهی با قابلیت های بسیار گسترده شامل مجموعه کاملی از نرم افزار و سخت افزارهای مختلف برای ارزیابی هوش، شخصیت، توانایی های ادراکی- شناختی، هماهنگی چشم و دست و ...

توضیحات

آزمایشگاهی با قابلیت های بسیار گسترده شامل مجموعه کاملی از نرم افزار و سخت افزارهای مختلف برای ارزیابی هوش، شخصیت، توانایی های ادراکی- شناختی، هماهنگی چشم و دست و ...

آزمایشگاه روان شناسی سینا SINA PSYCHOLAB مدل RT - 976 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا آزمایشگاه روان شناسی سینا SINA PSYCHOLAB مدل RT - 976
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
آزمایشگاهی با قابلیت های بسیار گسترده شامل مجموعه کاملی از نرم افزار و سخت افزارهای مختلف برای ارزیابی هوش، شخصیت، توانایی های ادراکی- شناختی، هماهنگی چشم و دست و ...