دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس)


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس) - Nerurostim 2 Brain Stimulation Device tDCS, tPCS, tRNS & tACS
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس) - Nerurostim 2 Brain Stimulation Device tDCS, tPCS, tRNS & tACS

دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس)
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 56,000,000.00
دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس) - Nerurostim 2 Brain Stimulation Device tDCS, tPCS, tRNS & tACS