کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای روی پوست 2POINT AESTHEISOMETER


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
برای انجام آزمایش سنجش آستانه ی اختلافی حس لامسه به کار می‌رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

برای انجام آزمایش سنجش آستانه ی اختلافی حس لامسه به کار می‌رود.

کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای روی پوست 2POINT AESTHEISOMETER موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای روی پوست 2POINT AESTHEISOMETER
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 1,500,000.00
برای انجام آزمایش سنجش آستانه ی اختلافی حس لامسه به کار می‌رود.