MMPI فرم کوتاه 71سؤالی


نرم افزارهای روان شناسی
با این آزمون، هیپوكندری، افسردگی، هیستری، انحراف‌اجتماعی، پارانویا، هیپومانی، اسكیزوفرنیا و ضعف روانی قابل تشخیص است. بر روی دانشجویان ودانش‌آموزان دختر و پسرایرانی نرم شده‌است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

با این آزمون، هیپوكندری، افسردگی، هیستری، انحراف‌اجتماعی، پارانویا، هیپومانی، اسكیزوفرنیا و ضعف روانی قابل تشخیص است. بر روی دانشجویان ودانش‌آموزان دختر و پسرایرانی نرم شده‌است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا بهspss  و رایانه دیگر، پرینت از نتایجsort ، نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد، ارائه نیمرخ برای داده ها و... اشاره كرد.

MMPI فرم کوتاه 71سؤالی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا MMPI فرم کوتاه 71سؤالی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 350,000.00
با این آزمون، هیپوكندری، افسردگی، هیستری، انحراف‌اجتماعی، پارانویا، هیپومانی، اسكیزوفرنیا و ضعف روانی قابل تشخیص است. بر روی دانشجویان ودانش‌آموزان دختر و پسرایرانی نرم شده‌است...