زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا - فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه


فیلم های آموزشی
زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا - فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا  -  فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه

زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا - فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا  -  فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 50,000.00
زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا - فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه