خواب و چرخه‌های شبانه روزی - خواب: کارکردهای مغز - رویا و خواب آر.ای.ام حرکات سریع چشم - 3 فیلم - 27 دقیقه


فیلم های آموزشی
خواب و چرخه‌های شبانه روزی - خواب: كاركردهای مغز - رويا و خواب آر.ای.ام حركات سريع چشم - 3 فیلم - 27 دقیقه
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

خواب و چرخه‌های شبانه روزی - خواب: كاركردهای مغز - رويا و خواب آر.ای.ام  حركات سريع چشم  - 3 فیلم - 27 دقیقه

خواب و چرخه‌های شبانه روزی - خواب: کارکردهای مغز - رویا و خواب آر.ای.ام حرکات سریع چشم - 3 فیلم - 27 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا خواب و چرخه‌های شبانه روزی - خواب: کارکردهای مغز - رویا و خواب آر.ای.ام  حرکات سریع چشم  - 3 فیلم - 27 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 85,000.00
خواب و چرخه‌های شبانه روزی - خواب: كاركردهای مغز - رويا و خواب آر.ای.ام حركات سريع چشم - 3 فیلم - 27 دقیقه