قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه


فیلم های آموزشی
قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه

قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 50,000.00
قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه