اختلالات خلقی: شیدایی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارویی و گفتاری- 30 دقیقه


فیلم های آموزشی
اختلالات خلقی: شيدايی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارويی و گفتاری - درمان افسردگی: تشنج درمانی الكتريكی - 4 فیلم - 30 دقیقه
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

اختلالات خلقی: شيدايی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارويی و گفتاری - درمان افسردگی: تشنج درمانی الكتريكی - 4 فیلم - 30 دقیقه

اختلالات خلقی: شیدایی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارویی و گفتاری- 30 دقیقه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا اختلالات خلقی: شیدایی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارویی و گفتاری- 30 دقیقه
فیلم های آموزشی ریال 85,000.00
اختلالات خلقی: شيدايی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارويی و گفتاری - درمان افسردگی: تشنج درمانی الكتريكی - 4 فیلم - 30 دقیقه