تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی


امکان خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی به صورت الکترونیک مقدور نیست و شما فقط می توانید سفارش خود را ثبت و ارسال کنید.

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921

{{39500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه الكتروشوكEST مدل901-RT

{{10500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871

{{1350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه مترونوم مدل RT-883

{{7500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت يادگيری مدل RT - 9112

{{32800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو مدل RT - 961(جديد)

{{12500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه تعارض‌نگار مدل RT - 893

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آميزRT - 903

{{7800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگينی سنج مدل RT -872

{{2300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913

{{4100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پردیوپگ بورد PURDUE PEG BOAR- مدل RT-911

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خطای جنبشی دمور مدل RT - 873

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور كردن سكه SORT COIN مدل RT-951

{{7500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسيله كمك آموزشی رياضيات صما مدل RT-9111

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مادریار ناشنوایان مدل RT-943 جديد

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال