آزمون افسردگی بک


آزمون های تشخیصی
آزمون افسردگی بک
سنجش میزان افسردگی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

معرفی آزمون

آزمون افسردگی بک

(BDI)

    پرسشنامه افسردگی بك در ابتدا توسط آرون تی بك در دهه 1960 و به‌منظور سنجش و ارزیابی بود و نبود افسردگی و شدت آن در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است. در سال 1971 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال 1978 انتشار یافت. این پرسشنامه دارای 21 عبارت است كه هر یك چهار گزینه دارد. نمره كل افسردگی از طریق جمع نمرات به‌دست آمده از تمام عبارت‌ها محاسبه می‌شود و دامنه آن بین 0 تا 63 متغیر است. در این پرسشنامه نمره صفر تا 10 نشانه نبود افسردگی، نمره 11تا 16 افسردگی ضعیف، نمره 17 تا 29 افسردگی متوسط و نمرات بالاتر از 30 گویای افسردگی شدید است.

      این پرسشنامه در سال‌های 1979، 1985 و 1986 به‌ترتیب توسط مارك، مندلسون و وارباف مورد بررسی قرار گرفت. همسانی درونی آن توسط بك (1988)، 92/0 و پایایی آن 75/0 به‌دست آمده است. همچنین مطالعات انجام شده توسط بخشانی (1372) نشان می‌دهد كه این آزمون از پایایی و روایی بالایی برخوردار بوده و ثبات درونی آن بالا (92/0r=) است. پایایی این تست از طریق بازآزمایی (70/0r=) محاسبه شد كه همبستگی قابل ملاحظه است. اخیراً در مطالعه‌ای در دانشگاه علوم پزشكی تهران (بیمارستان روزبه)، برای این آزمون پایایی 77/0 به‌دست آمده است (كاویانی، 1388).

منبع:

آزمون افسردگی بک. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.