آزمون های کودک


در این دسته‌بندی، 2 آزمون‌ معتبر برای ارزیابی وضعیت روانی کودکان وجود دارد. برخی از این موارد اگرچه مربوط به کودکان است ولی لازم است توسط والدین یا مربیان پاسخ داده شود. بدیهی است این ارزیابی‌ها نسبی است و هیچگاه نمی‌تواند صددرصد معرف وضعیت آن‌هاباشد. لطفاً آزمون‌ها را با توجه به گروه سنی آن انتخاب بفرمایید. آزمون‌های هوش شناختی موجود در این دسته بندی ممکن است محدودیت زمان پاسخ‌گویی داشته باشند که در ابتدای اجرای آزمون به این نکته اشاره شده است. بنابراین در حین اجرای این آزمون‌‌ها باید به مدیریت زمان توجه داشته باشید. همچنین مراقب باشید گزینه‌های پاسخ به درستی انتخاب شوند. (موفق باشید)