مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ


آزمون های ازدواج و خانواده
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ
مقیاس عشق
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

معرفی آزمون

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

ابعاد شناختی عشق

          نظریه مثلثی عشق بیان می‌کند که عشق از سه مؤلفه تشکیل می‌شود که این سه با یکدیگر تشکیل رئوس یک مثلث را می‌دهند. صمیمیت، شورجنسی و تصمیم/ تعهد سه رأس این مثلث هستند. هر یک از این سه بُعد به طرق مختلفی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. از این رو دارای اهمیت است که در آغاز معانی آنها را در نظریه کنونی روشن سازیم(استرنبرگ، 1986؛ به نقل از رهافر، 1389).

          مؤلفه صمیمیت به احساسات نزدیکی، پیوستگی و همبستگی در روابط عاشقانه اشاره دارد. گستره این مؤلفه شامل احساساتی می‌شود که موجب گرمی روابط عشقی است(همان منبع).

          مؤلفه شورجنسی به سائق‌هایی مرتبط است که منجر به عشق‌ورزی، جذابیت بدنی، آمیزش جنسی و پدیده‌هایی از این دست در روابط عاشقانه می‌شود. گستره این مؤلفه شامل منابع انگیزشی و سایر اشکال برانگیختگی است که به شورجنسی در روابط عاشقانه می‌انجامد(همان منبع).

          مؤلفه تصمیم / تعهد در کوتاه مدت به تصمیم شخص برای عشق ورزیدن به شخص دیگر اشاره دارد و در طولانی مدت به تعهد برای حفظ آن عشق مرتبط است. گستره این مؤلفه شامل عناصری شناختی است که در تصمیم‌گیری درباره شکل‌گیری روابط عاشقانه و تعهد بالقوه طولانی مدت به آن مؤثر است(همان منبع).

          به طور کلی، مؤلفه صمیمیت به طور گسترده و البته غیرانحصاری از سرمایه‌گذاری هیجانی در رابطه مشتق می‌شود؛ مؤلفه شورجنسی نیز به طور گسترده و غیرانحصاری از درگیری انگیزشی در رابطه حاصل می‌شود؛ مؤلفه تصمیم / تعهد نیز به طور گسترده و غیرانحصاری از تصمیم شناختی و تعهد به رابطه بر می‌آید(همان منبع).

          اهمیت هر یک از این سه مؤلفه بسته به کارکردی که در یک رابطه عاشقانه کوتاه مدت یا بلند مدت دارند، متفاوت است. در روابط کوتاه مدت، به خصوص در عشق‌ورزی‌ها، مؤلفه شورجنسی نقش پررنگ‌تری دارد، مؤلفه صمیمیت، سهمی متوسط و مؤلفه تصمیم / تعهد احتمالاً نقشی در این میان ندارد. در مقابل، مؤلفه صمیمیت و تصمیم / تعهد، سهم عمده‌ای در روابط بلند مدت داشته و مؤلفه شورجنسی عموماً نقش متوسطی در این بین دارد و در طول زمان نیز از نقش آن کاسته می‌شود(همان منبع).

منبع:

رهافر، آرش. (1390). مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.