تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT


نرم افزارهای روان شناسی
این تکلیف نوع اصلاح‌شده و ارتقاءیافته تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای است که در تحقیقات حافظه حرکتی پنهان در دو مرحله یادگیری و یاد داری به‌کاربرده می‌شود. در مرحله اکتساب، این تکلیف شامل 25 بلوک تمرینی است و هر 5 بلوک تمرینی به‌عنوان یک بسته تمرینی در نظر گرفته می‌شود...
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

این تکلیف نوع اصلاح‌شده و ارتقاءیافته تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای است که در تحقیقات حافظه حرکتی پنهان در دو مرحله یادگیری و یاد داری به‌کاربرده می‌شود. در مرحله اکتساب، این تکلیف شامل 25 بلوک تمرینی است و هر 5 بلوک تمرینی به‌عنوان یک بسته تمرینی در نظر گرفته می‌شود. این امر برای تحلیل آماری داده‌ها و نشان دادن روند یادگیری آزمودنی صورت می‌پذیرد.

محرک‌ها به دو صورت منظم و تصادفی ارائه می‌شود. محرک‌ها بافاصله 120 هزارم ثانیه ظاهر می‌شود. در پایان هر بلوک به آزمودنی در مورد سرعت واکنش (میانگین پاسخ به محرک‌های الگو) و پاسخ درست و نادرست او در صفحه‌نمایش بازخورد داده می‌شود).

خروجی‌های این تکلیف عبارتند از:

1-سرعت آزمودنی‌ها یا به‌عبارت‌دیگر میانگین زمان واکنش برای محرک‌های تصادفی و الگو در هر بسته‌ی 5 بلوکی.

2- تفاضل میانگین زمان واکنش و انحراف معیار محرک‌های الگو و تصادفی در هر بسته 5 بلوکی.

3- تعداد پاسخ‌های درست هر بسته 5 بلوکی.

4- نمایش ستونی یا نمودار روند تغییرات زمان واکنش الگو و تصادفی در بسته‌ها.

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,750,000.00
این تکلیف نوع اصلاح‌شده و ارتقاءیافته تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای است که در تحقیقات حافظه حرکتی پنهان در دو مرحله یادگیری و یاد داری به‌کاربرده می‌شود. در مرحله اکتساب، این تکلیف شامل 25 بلوک تمرینی است و هر 5 بلوک تمرینی به‌عنوان یک بسته تمرینی در نظر گرفته می‌شود...