توضیحات

تشریح تكلیف

     این تکلیف نوع اصلاح شده و ارتقاء یافته تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای است که در تحقیقات مرتبط با حافظه حرکتی پنهان، در دو مرحله یادگیری (اکتساب) و یادداری به کار برده می‌شود.

     در مرحله اکتساب، این تکلیف شامل 25 بلوک تمرینی است که هر 5 بلوک تمرینی به عنوان یک بسته تمرینی در نظر گرفته می‌شود. این امر برای تحلیل آماری داده‌ها و نشان دادن روند یادگیری آزمودنی صورت می‌پذیرد. هر بلوک تمرینی شامل 88 کوشش است که 8 کوشش ابتدایی بلوک‌ها به‌منظور گرم کردن و آشنایی آزمودنی بوده و نتیجه آن حذف می‌شود. محرک‌ها به دو صورت منظم و تصادفی ارائه می‌شوند. محرک‌های منظم بر طبق الگوی خاصی که محقق از آن آگاه و آزمودنی از آن بی‌اطلاع است ارائه می‌شوند. اما محرک‌های تصادفی در بین محرک‌های منظم، به‌صورت تصادفی و بدون اطلاع آزمودنی و محقق ارائه می‌شوند. محرک‌ها در صفحه باقی می‌مانند تا آزمودنی با فشار دادن دکمه به آن‌ها پاسخ دهد. پس از پاسخ آزمودنی، محرک بعدی با فاصله 120 هزارم‌ ثانیه ظاهر می‌شود. هر بلوک تمرینی (88 کوشش) در حدود 5/1 دقیقه طول می‌کشد. در پایان هر بلوک به آزمودنی در مورد  سرعت واكنش ( میانگین پاسخ به محرك‌های الگو) و پاسخ‌های درست و نادرست او در صفحه نمایش بازخورد داده می‌شود. پس از آن 20 ثانیه استراحت اعمال شده و بلوک بعدی اجرا می‌شود. این الگو، الگویی است که جاناسک و نامس (2012)، نامس و همکاران (2010)، سونگ و همکاران (2007) و دی‌کاستر و اومالی (2001) از آن در تحقیقات خود استفاده کرده‌اند.

     اجرای مرحله اکتساب یا یادگیری (25 بلوک) جمعاً حدود 35 تا 40 دقیقه طول می‌کشد. این زمان در مرحله یادداری (یك بسته 5 بلوکی) در حدود 8 دقیقه خواهد بود.

روایی

     از آنجا كه در این تکلیف کلیه نتایج  و متغیرهای آن، تعریف عملیاتی مشخص دارد و ابزار به طور واضح و آشکار عملکرد انسان در تکلیف زمان واکنش نسبت به محرک‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند، دارای روایی محتوی و صوری است (هووارد و همکاران 1997، رومانو و همکاران 2012،  نامس و جاناسک، 2010).

نمره‌گذاری تكلیف

در مجموع خروجی‌های این تكلیف شامل موارد زیر است:

  • سرعت آزمودنی‌ها، یا به عبارت دیگر میانگین زمان واکنش برای محرك‌های تصادفی و الگو در هر بسته 5 بلوكی.
  • تفاضل میانگین زمان واکنش و انحراف معیار محرك‌های الگو و تصادفی در هر بسته 5 بلوكی.
  • تعداد پاسخ‌های درست هر بسته 5 بلوكی.
  • تعداد پاسخ‌های نادرست هر بسته 5 بلوكی.
  • نمایش ستونی یا نمودار روند تغییرات زمان واكنش الگو و تصادفی در بسته‌ها.

موارد زیر به‌صورت خودكار از محاسبه حذف می‌شود:

  • زمان واكنش پاسخ‌های نادرست.
  • زمان واكنش‌های كمتر از 200 هزارم ثانیه و بیشتر از 2 ‌ثانیه (به‌عنوان مقادیر پرت).
  • زمان واكنش‌هایی كه بیش‌از سه انحراف معیار از میانگین بلوك مربوطه كمتر یا بیشتر باشند (به‌عنوان مقادیر پرت).

در این تكلیف، انتظار بر این است كه میانگین زمان واكنش به محرك‌های منطبق با الگو در بسته‌‌ها به مرور رو به كاهش باشد (به دلیل ثابت بودن الگوی ارایه و شكل‌گیری حافظه رویه‌ای یا ناآشكار). البته در این برنامه علاوه بر این، تفاضل میانگین زمان واكنش محرك‌های منطبق با الگو و میانگین زمان واكنش محرك‌های تصادفی نیز ارایه می‌شود. بهترین تفسیر با بررسی بسته 5 به‌دست می‌آید. هراندازه تفاضل بیشتر باشد (میانگین زمان واكنش محرك‌های منطبق با الگو كمتر از میانگین زمان واكنش محرك‌های تصادفی باشد) بیانگر شكل‌گیری بهتر حافظه رویه‌ای یا ناآشكار است.

لطفاً در ذكر منبع این اثر از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ آهار، سعید و امانی، حسین (1394). نرم‌افزار تکلیف زمان واكنش زنجیره‌ای متناوب. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.

 

 


تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT


نرم افزارهای روان شناسی
این تکلیف نوع اصلاح‌شده و ارتقاءیافته تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای است که در تحقیقات حافظه حرکتی پنهان در دو مرحله یادگیری و یاد داری به‌کاربرده می‌شود. در مرحله اکتساب، این تکلیف شامل 25 بلوک تمرینی است و هر 5 بلوک تمرینی به‌عنوان یک بسته تمرینی در نظر گرفته می‌شود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 602 customer reviews
تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT
نرم افزارهای روان شناسی ریال 6,800,000.00
این تکلیف نوع اصلاح‌شده و ارتقاءیافته تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای است که در تحقیقات حافظه حرکتی پنهان در دو مرحله یادگیری و یاد داری به‌کاربرده می‌شود. در مرحله اکتساب، این تکلیف شامل 25 بلوک تمرینی است و هر 5 بلوک تمرینی به‌عنوان یک بسته تمرینی در نظر گرفته می‌شود...