تازه‌های سینا

فروشگاه اینترنتی


نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم 2) با اصلاحات و آزمون‌های جدید نیمه دوّم سال 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

نرم افزار جامع مراكز مشاوره- نجم 1 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

فهرست سامانه‌ها و نرم‌افزارهای گزينش سرمايه انسانی نیمه دوّم سال 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه دوّم سال 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

بسته پیشنهادی مهدهای‌ كودك و پيش‌دبستانی سینا- نیمه دوّم سال 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- نیمه دوّم سال 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

فهرست فيلم‌های سینا- نیمه دوّم سال 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

فهرست نرم افزارهای سینا- نیمه دوّم سال 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

فهرست تجهيزات و برنامه‌های کاربردی واقعیت مجازی نیمه دوّم سال 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

فهرست تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه دوم 1400 (۱۷ مهر ۱۴۰۰)

تکلیف توان‌بخشی حافظه‌کاری سینا کاگمد SINA COGME (۲۷ شهریور ۱۴۰۰)

تکلیف توان‌بخشی شناخت اجتماعی مبتنی بر همدلی The Task of Rehabilitation Social Cognition Based on Empathy (۲۷ شهریور ۱۴۰۰)