مرکز روان شناسی و مشاوره یاس


1

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی شخصیت

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{240 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{30 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی تا بزرگسالی

رایگان
2

{{1| persianNumber}}. عنوان: سنخ نمای شخصیتی مایرز –بریگز 92 سؤالی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی شخصیت

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{92 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی تا بزرگسالی

رایگان
3

{{1| persianNumber}}. عنوان: مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

{{2| persianNumber}}. موضوع: مقیاس عشق

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{45 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

رایگان
4

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

{{2| persianNumber}}. موضوع: ميزان رضايت‌زناشويی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{47 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

رایگان
;