توضیحات

آزمایشگاهی با قابلیت های بسیار گسترده شامل مجموعه کاملی از نرم افزار و سخت افزارهای مختلف برای ارزیابی هوش، شخصیت، توانایی های ادراکی- شناختی، هماهنگی چشم و دست و ...


آزمایشگاه روان شناسی سینا SINA PSYCHOLAB مدل RT - 976


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
آزمایشگاهی با قابلیت های بسیار گسترده شامل مجموعه کاملی از نرم افزار و سخت افزارهای مختلف برای ارزیابی هوش، شخصیت، توانایی های ادراکی- شناختی، هماهنگی چشم و دست و ...