توضیحات

دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس) - Nerurostim 2 Brain Stimulation Device tDCS, tPCS, tRNS & tACS


دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس)


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس) - Nerurostim 2 Brain Stimulation Device tDCS, tPCS, tRNS & tACS
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 5 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1028 customer reviews
دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس)
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 65,000,000.00
دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی (tdcs - تی دی سی اس) - Nerurostim 2 Brain Stimulation Device tDCS, tPCS, tRNS & tACS