توضیحات

برای انجام آزمایش سنجش آستانه ی اختلافی حس لامسه به کار می‌رود.


کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای روی پوست 2POINT AESTHEISOMETER


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
برای انجام آزمایش سنجش آستانه ی اختلافی حس لامسه به کار می‌رود.