توضیحات

هدف اندازه گیری خطای دمور و نشان دادن اینكه ادراك ما دقیقاً منطبق بر واقعیت نیست؛ خطایی كه وابستگی متقابل احساسات جنبشی و بینایی ما را, كه از طریق تجربه حاصل شده است, آشكار می‌سازد.

مشخصات کلی دستگاه:

  • مدل: RT-882
  • ابعاد جعبه: 4 * 5/9 * 5/20 سانتی‌متر
  • وزن كامل (جعبه و 2 وزنه): 170 گرم
  • این ابزار از دو وزنه, (قوطی متفاوت) با اوزان یكسان, با وزن 50 گرم تشكیل شده است. 

خطای جنبشی دمور مدل RT - 873


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
هدف اندازه گیری خطای دمور و نشان دادن اینكه ادراك ما دقیقاً منطبق بر واقعیت نیست؛ خطایی كه وابستگی متقابل احساسات جنبشی و بینایی ما را, كه از طریق تجربه حاصل شده است, آشكار می‌سازد...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

خطای جنبشی دمور مدل RT - 873 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1032 customer reviews
خطای جنبشی دمور  مدل RT - 873
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 220,000.00
هدف اندازه گیری خطای دمور و نشان دادن اینكه ادراك ما دقیقاً منطبق بر واقعیت نیست؛ خطایی كه وابستگی متقابل احساسات جنبشی و بینایی ما را, كه از طریق تجربه حاصل شده است, آشكار می‌سازد...