توضیحات

شبیه ساز ماشین سواری، ترن هوایی و .... قابل استفاده در برنامه‌های کاربردی درمان PTSD سوانح رانندگی و ...


صندلی مخصوص اجرای اپلیکیشن های واقعیت مجازی


تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی
شبیه ساز ماشین سواری، ترن هوایی و .... قابل استفاده در برنامه‌های کاربردی درمان PTSD سوانح رانندگی و ...