توضیحات

برای سنجش آستانه شنوايی به كار می رود و محركهای صوتی را در فركانس و شدت‌های مختلف ارئه می دهد.


دستگاه اديومتر اسكرينينگ پيشرفته همراه با كيف و هدفون مخصوص مدل ASA94


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه اديومتر اسكرينينگ پيشرفته همراه با كيف و هدفون مخصوص مدل ASA94