توضیحات

دستگاه حساسيت زدايی از طريق بازپردازش حركات چشم (EMDR) 


دستگاه حساسيت زدايي از طريق بازپردازش حركات چشم (EMDR)


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه حساسيت زدايي از طريق بازپردازش حركات چشم (EMDR)