توضیحات

برنامه ارزیابی روان شناختی مربیان مهدکودک نسخۀ 227

سنجش مؤلفه‌های سلامت روانی، ویژگی‌های شخصيتی،  خلاقيت و هوش، با قابلیت تعیین نقطۀ برش و ...


برنامه ارزیابی روان شناختی مربیان مهدکودک نسخۀ 227


گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی
برنامه ارزیابی روان شناختی مربیان مهدکودک نسخۀ 227