توضیحات

برنامه ارزیابی روان شناختی دختر و پسر پیش‌دبستانی و دبستانی

سنجش مؤلفه‌های سلامت روانی، رفتاری،  خلاقيت، هوش و ...


برنامه ارزیابی روان شناختی دختر و پسر پیش‌دبستانی و دبستانی


گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی
برنامه ارزیابی روان شناختی دختر و پسر پیش‌دبستانی و دبستانی