توضیحات

کابین اجرای آزمون‌های شناختی و نوروفیدبک مدل RT - 974


کابین اجرای آزمون‌های شناختی و نوروفیدبک مدل RT - 974


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
کابین اجرای آزمون‌های شناختی و نوروفیدبک مدل RT - 974
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 5 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

کابین اجرای آزمون‌های شناختی و نوروفیدبک مدل RT - 974 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1001 customer reviews
کابین اجرای آزمون‌های شناختی و نوروفیدبک مدل RT - 974
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 112,500,000.00
کابین اجرای آزمون‌های شناختی و نوروفیدبک مدل RT - 974