توضیحات

سيستم الكترونيكی دستگاه دارای شمارشگر تعداد خطا و زمان اجرای آزمايش بوده و برای اجرای آزمايش‌های سنجش مهارت حركتی مناسب‌ می‌باشد.


دستگاه لرزش سنج "V" پیرون همراه با سیستم الکترونیکی مدل RT- 912- L


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه لرزش سنج "V" پيرون همراه با سيستم الكترونيكی مدل RT- 912- L
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه لرزش سنج "V" پیرون همراه با سیستم الکترونیکی مدل RT- 912- L موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1016 customer reviews
دستگاه لرزش سنج "V" پیرون همراه با سیستم الکترونیکی مدل RT- 912- L
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 71,500,000.00
دستگاه لرزش سنج "V" پيرون همراه با سيستم الكترونيكی مدل RT- 912- L