توضیحات

برای انجام آزمایش های روانی - حركتی از قبیل آهنگ فردی (خود به خودی), مهارت حركتی انگشتان و اندازه‌گیری سرعت حركات انگشتان از دستگاهی به نام سنجش سرعت ضربه زدن یا تایپ تست استفاده می‌شود. این دستگاه سرعت ضربه زدن توسط انگشتان را در زمان های 1, 5, 10و 20 ثانیه اندازه می‌گیرد. در مدل های جدید این دستگاه علاوه بر تعداد ضربه جمع مدت زمانی كه دكمه فشرده می‌شود و میانگین ضربات در زمان مربوطه نیز محاسبه می‌شود.

مشخصات كلی دستگاه:

 • مدل: RT – 915
 • ولتاژ كار: 220 ولت
 • ابعاد: 7 *  15* 20
 • وزن: 1 كيلوگرم

عملكرد: 

 • شمارش تعداد ضربه‌های انگش
 • اندازه‌گيری زمان فشردن دكمه
 • ارايه‌ی ميانگين نتایج
 • خطا در زمان سنجی: در حدود 002/0 ثانيه

موارد کاربرد:

 • برای انجام آزمايش های روانی  حركتی از قبيل:
 • آهنگ فردی (خودبخودی)
 • مهارت حركتی انگشتان
 • اندازه‌گيری سرعت حركات انگشتان.

دستگاه سنجش سرعت انگشتان در ضربه زدن (تایپ) مدل RT- 915


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
برای انجام آزمایش های روانی - حركتی از قبیل آهنگ فردی (خود به خودی), مهارت حركتی انگشتان و اندازه‌گیری سرعت حركات انگشتان از دستگاهی به نام سنجش سرعت ضربه زدن یا تایپ تست استفاده می‌شود. این دستگاه سرعت ضربه زدن توسط انگشتان را در زمان های 1, 5, 10و 20 ثانیه اندازه می‌گیرد. ..
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش سرعت انگشتان در ضربه زدن (تایپ) مدل RT- 915 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1021 customer reviews
دستگاه سنجش سرعت انگشتان در ضربه زدن (تایپ) مدل RT- 915
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 87,500,000.00
برای انجام آزمایش های روانی - حركتی از قبیل آهنگ فردی (خود به خودی), مهارت حركتی انگشتان و اندازه‌گیری سرعت حركات انگشتان از دستگاهی به نام سنجش سرعت ضربه زدن یا تایپ تست استفاده می‌شود. این دستگاه سرعت ضربه زدن توسط انگشتان را در زمان های 1, 5, 10و 20 ثانیه اندازه می‌گیرد. ..