توضیحات

تركیب رنگ به دو شیوه‌ی كاهشی و افزایشی صورت می‌گیرد، تركیب كاهشی همان روشی است كه نقاش‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند و به این طریق در واقع با تركیب رنگ دانه‌های مختلف‌، رنگ موردنظر خود را ایجاد می‌كنند. برای مثال با تركیب رنگ‌های زرد و آبی، رنگ سبز را می‌سازند. اما در روش تركیب افزایشی رنگ‌ها، به جای تركیب رنگ دانه‌ها، نور رنگ‌ها با یكدیگر تركیب می‌شوند و حاصل كار به كلی متفاوت از روش كاهشی خواهد بود. در این صورت با تركیب دقیق و حساب شده‌ای از سه رنگ آبی، سبز و قرمز، تمامی رنگ‌های موجود در طبیعت را می توان ساخت و با تركیب مناسب این سه رنگ، رنگ خاكستری (خنثی) ساخته می‌شود. در حالیكه تركیب همین سه رنگ به روش كاهشی رنگ سیاه را ایجاد خواهد كرد.

دستگاه تركیب كننده‌ی رنگ‌ها یا چرخ رنگ آمیز این امكان را برای ما فراهم می‌سازد كه رنگ‌های مختلف را به روش افزایشی تركیب كرده و حاصل آن را مشاهده كنیم. كاربرد دیگر این دستگاه در تعیین آستانه‌ی ادراك رنگ‌ها (حدی كه ادراك رنگ ممكن می شود) است.


دستگاه رنگ آمیزRT - 903


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
تركیب رنگ به دو شیوه‌ی كاهشی و افزایشی صورت می‌گیرد، تركیب كاهشی همان روشی است كه نقاش‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند و به این طریق در واقع با تركیب رنگ دانه‌های مختلف‌، رنگ موردنظر خود را ایجاد می‌كنند. برای مثال با تركیب رنگ‌های زرد و آبی، رنگ سبز را می‌سازند...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه رنگ آمیزRT - 903 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 1024 customer reviews
دستگاه رنگ آمیزRT - 903
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 45,500,000.00
تركیب رنگ به دو شیوه‌ی كاهشی و افزایشی صورت می‌گیرد، تركیب كاهشی همان روشی است كه نقاش‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند و به این طریق در واقع با تركیب رنگ دانه‌های مختلف‌، رنگ موردنظر خود را ایجاد می‌كنند. برای مثال با تركیب رنگ‌های زرد و آبی، رنگ سبز را می‌سازند...