توضیحات

اين آزمون برگرفته از آزمون انگليسی زبان Profiling Elements of Prosody in Speech -Communication  است که در سال 1998 توسط Sue Peppé با هدف ارزيابی مهارت‌های درکی و بيانی نوای گفتار ساخته شده است.

آزمون PPEPS-C شامل 12 خرده آزمون در دو بخش کاربرد و صورت است. بخش کاربرد، جنبه‌ی کاربردشناسی نوا و تأثير آن بر برقراری ارتباط را نشان می‌دهد و شامل 8 خرده آزمون است. بخش صورت شامل تميز شنيداری آهنگ و نوا و مهارت‌های توليدی مورد نياز برای تقليد آهنگ و نوا است و پردازش آن نيازمند مهارت‌های غيرشناختی است، اين بخش شامل 4 خرده آزمون است.

خرده آزمون‌های کاربرد شامل "نوای پايانی، تأثير، مرزبندی و تأكيد ويژه" هستند و چهار حوزه از کاربرد نوا را در ارتباط ارزيابی می‌کند: نگرش و احساسات (تأثير)؛ تعيين واحد‌های نحوی/ زبان‌شناختی در گفتار (مرزبندی)؛ تعيين ارتباط بين گفته‌های محاوره‌ای به‌وسيله‌ی شيوه‎ به اتمام رساندن جمله (نوای پايانی)؛ کاربردشناسی به شيوه‌ی اختصاص‌دادن يا گذاشتن تکيه بر روی عناصر زبان‌شناختی (تأكيد ويژه). برای هريک از اين 4 حوزه، دو خرده آزمون درکی و بيانی طراحی شده ‌است، بدين ترتيب 8 خرده آزمون برای بخش کاربرد خواهيم داشت.

خرده آزمون‌های مربوط به بخش صورت شامل تميز واحدهای کوتاه و بلند به‌علاوه‌ی تقليد واحدهای کوتاه و بلند است. تميز شنيداری شامل تشخيص تفاوت يا تشابه در نوای تحريکات شنيداری است و نشان‌دهنده‌ی اين هستند که آيا آزمودنی، تفاوت‌های پايه‌ای نوای گفتار را درک می‌کند يا خير. دو خرده آزمون اين بخش شامل تميز واحد بلند و تميز واحد کوتاه است. خرده آزمون‌های تقليدی، مهارت آزمودنی را در تقليد نوا ارزيابی می‌کند، دو خرده آزمون اين بخش شامل تقليد واحد بلند و تقليد واحد کوتاه است.


آزمون تحلیل عناصر نوا در زبان فارسی (D (PPEPS-C مدل RT - 932(جدید)


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
اين آزمون برگرفته از آزمون انگليسی زبان Profiling Elements of Prosody in Speech -Communication است که در سال 1998 توسط Sue Peppé با هدف ارزيابی مهارت‌های درکی و بيانی نوای گفتار ساخته شده است. آزمون PPEPS-C شامل 12 خرده آزمون در دو بخش کاربرد و صورت است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون تحلیل عناصر نوا در زبان فارسی (D (PPEPS-C مدل RT - 932(جدید) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1038 customer reviews
آزمون تحلیل عناصر نوا در زبان فارسی (D (PPEPS-C مدل RT - 932(جدید)
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 85,500,000.00
اين آزمون برگرفته از آزمون انگليسی زبان Profiling Elements of Prosody in Speech -Communication است که در سال 1998 توسط Sue Peppé با هدف ارزيابی مهارت‌های درکی و بيانی نوای گفتار ساخته شده است. آزمون PPEPS-C شامل 12 خرده آزمون در دو بخش کاربرد و صورت است...