توضیحات

تضاد و پس‌تصوير چيست؟ اثر يك تحريك به تحريك‌های دوروبر آن وابسته است (متن مكانی). همچنين اثر يك تحريك به تحريك‌هايی كه قبل از آن مؤثر واقع شده‌اند، وابسته است (متن زمانی). مثلاً وقتی معلمی اوراق امتحانی را پشت سرهم می‌خواند، اگر يك ورقه متوسط را پس از يك ورقه خيلی خوب بخواند، نمره آن پايين خواهد آمد. اما اگر همين ورقه را پس از يك ورقه خيلی ضعيف بخواند، نمره‌اش بيشتر خواهد شد. اثر مكان بر ادراك را به كمك تضاد همزمان و اثر زمان بر ادراك را به كمك پس‌تصويرها مطالعه می‌كنند. با توجه به اين مقدمه، پس‌تصوير اثری است كه مدتی پس از محرك اصلی باقی می‌ماند.

اصل كلی در ديدن پس‌تصويرها اين است كه وقتی چشم با يك تحريك سازگار می‌شود و آن تحريك جای خود را به يك تحريك ديگر می‌دهد، چشم سريعاً نمی‌تواند تحريك تازه را ببيند، زيرا گيرنده‌های حسی بلافاصله به حالت اول برنمی‌گردند. مثل وقتی كه از روشنايی به تاريكی يا از تاريكی به روشنايی می‌رويم بلافاصله نمی‌توانيم با موقعيت تازه سازگار شويم و برای سازگاری، مدتی زمان لازم است تا گيرنده‌های حسی به حالت اول خود برگردند. اثر پس‌تصويری به صورت زير تعريف می‌شود: ادراك ممتد يك تصوير يا يك شیء در يك ناحيه حسی معين، موجب جابه‌جايی يا تغيير شكل تصوير يا شیء می‌شود كه بلافاصله در همان شرايط درك می‌شود.

اين بسته برای اجرای مجموعه آزمايش‌های اثر پس تصوير و تضاد همزمان آماده شده است.

در اين بسته كارت‌های زير موجود است:

1-    مربع 10*10 با رنگ‌های سفيد، سياه، خاكستری، قرمز، زرد، آبی و سبز، هركدام يك برگ

2-    ورق 45*30 با رنگ‌های خاكستری، قرمز، زرد، آبی و سبز، هركدام يك برگ

3-    مربع 20*20 با رنگ‌های سفيد، سياه، زرد و آبی، با نيم حلقه خاكستری روی آن، هركدام يك برگ

4-    ورق آ4 مات (كالك).


مجموعه کارت های مطالعه اثر پس تصویر و آزمایش های ادراک بینایی


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
تضاد و پس‌تصوير چيست؟ اثر يك تحريك به تحريك‌های دوروبر آن وابسته است (متن مكانی). همچنين اثر يك تحريك به تحريك‌هايی كه قبل از آن مؤثر واقع شده‌اند، وابسته است (متن زمانی). مثلاً وقتی معلمی اوراق امتحانی را پشت سرهم می‌خواند، اگر يك ورقه متوسط را پس از يك ورقه خيلی خوب بخواند، نمره آن پايين خواهد آمد...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 5 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

مجموعه کارت های مطالعه اثر پس تصویر و آزمایش های ادراک بینایی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1035 customer reviews
مجموعه کارت های مطالعه اثر پس تصویر و آزمایش های ادراک بینایی
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 5,300,000.00
تضاد و پس‌تصوير چيست؟ اثر يك تحريك به تحريك‌های دوروبر آن وابسته است (متن مكانی). همچنين اثر يك تحريك به تحريك‌هايی كه قبل از آن مؤثر واقع شده‌اند، وابسته است (متن زمانی). مثلاً وقتی معلمی اوراق امتحانی را پشت سرهم می‌خواند، اگر يك ورقه متوسط را پس از يك ورقه خيلی خوب بخواند، نمره آن پايين خواهد آمد...