توضیحات

تکلیف AX-CPT فعالیت شناختی است که نیازمند هوشیاری، حافظه‌کاری و پاسخ مهاری است و به طور موفقیت‌آمیزی برای ایجاد خستگی ذهنی در مطالعات ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است.

تکلیف AX-CPT یکی از تمرین‌های ذهنی استقامتی و شیوه جدید توان‌بخشی شناختی است. با استفاده از این شیوه تمرین، سازگاری ذهنی و مقاومت بیشتر در برابر خستگی روانی ایجاد می‌شود و به دنبال آن عملکرد جسمانی و پردازش ذهنی توسعه می‌یابد. تکلیف شامل پاسخ به یک سری از حروف نشان داده شده روی نمایشگر رایانه با استفاده از فشار دو دکمة صفحه کلید است. عملکرد تکلیف AX-CPT به صورت خودکار بر اساس زمان واکنش و دقت پاسخ‌ها ثبت می‌شود.


تکلیف عملکرد پیوسته تغییر یافته M-AX-CPT


نرم افزارهای روان شناسی
تکلیف M-AX-CPT فعالیت شناختی است که نیازمند هوشیاری، حافظه‌کاری و پاسخ مهاری است و به طور موفقیت‌آمیزی برای ایجاد خستگی ذهنی در مطالعات ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته تغییر یافته M-AX-CPT موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 651 customer reviews
تکلیف عملکرد پیوسته تغییر یافته M-AX-CPT
نرم افزارهای روان شناسی ریال 7,200,000.00
تکلیف M-AX-CPT فعالیت شناختی است که نیازمند هوشیاری، حافظه‌کاری و پاسخ مهاری است و به طور موفقیت‌آمیزی برای ایجاد خستگی ذهنی در مطالعات ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است...