توضیحات

تکلیف استروپ تغییریافته

این تکلیف برای اندازه‌گیری بازداری پاسخ، توجه انتخابی، انعطاف‌پذیری شناختی و خستگی روانی به‌ویژه در ورزشکاران به کار می‌رود.

در نوع تغییریافته این تکلیف تنها متحرک‌های هم‌خوان کلمات قرمز، آبی، سبز و زرد با رنگ متفاوت از معنایشان، روی نمایشگر به نمایش درمی‌آید. آزمودنی باید به رنگ محرک‌ها پاسخ دهد و به معنای آن بی‌توجه باشد. اما درصورتی‌که کلمات با رنگ قرمز نمایش داده شوند، باید بدون توجه به رنگ آن (قرمز) معنی کلمه را به‌عنوان پاسخ صحیح انتخاب کند. به‌عنوان‌مثال، اگر کلمه آبی با رنگ قرمز نوشته‌شده باشد باید آبی را به‌عنوان پاسخ صحیح انتخاب کند.

نتایج حاصله شامل؛ پاسخ صحیح، پاسخ اشتباه، بدون پاسخ بعد از خاتمه فرصت پاسخ و میانگین زمان برای پاسخ‌های درست است. ضمناً کلیه نتایج در هر 10 دقیقه جداگانه ارائه می‌شود.


تکلیف استروپ تغییریافته Modified Stroop Task


نرم افزارهای روان شناسی
تکلیف استروپ تغییریافته این تکلیف برای اندازه‌گیری بازداری پاسخ، توجه انتخابی، انعطاف‌پذیری شناختی و خستگی روانی به‌ویژه در ورزشکاران به کار می‌رود. ..
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

تکلیف استروپ تغییریافته Modified Stroop Task موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 660 customer reviews
تکلیف استروپ تغییریافته  Modified Stroop Task
نرم افزارهای روان شناسی ریال 6,200,000.00
تکلیف استروپ تغییریافته این تکلیف برای اندازه‌گیری بازداری پاسخ، توجه انتخابی، انعطاف‌پذیری شناختی و خستگی روانی به‌ویژه در ورزشکاران به کار می‌رود. ..