توضیحات

تکلیف گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی یکی از شیوه‌های تمرین است که سازگاری‌هایی در مغز به وجود می‌آورد. این تمرین‌ها موجب سازگاری ذهنی و مقاومت بیشتر در برابر خستگی روانی می‌شود و به دنبال آن عملکرد جسمانی و پردازش ذهنی را توسعه می‌دهد.

این تکلیف به‌منظور تعیین میزان هوشیار باش، توجه مدام، اختلالات خواب و تغییرات عملکرد شناختی افراد ورزشکار انجام می‌شود.


گوش به‌زنگی روانی ـ حرکتی (PVT)


نرم افزارهای روان شناسی
نرم‌افزار گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی (تغییریافته) تکلیف گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی یکی از شیوه‌های تمرین است که سازگاری‌هایی در مغز به وجود می‌آورد. ..
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گوش به‌زنگی روانی ـ حرکتی (PVT) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 653 customer reviews
گوش به‌زنگی روانی ـ حرکتی (PVT)
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,750,000.00
نرم‌افزار گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی (تغییریافته) تکلیف گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی یکی از شیوه‌های تمرین است که سازگاری‌هایی در مغز به وجود می‌آورد. ..