توضیحات

در روان‌شناسی شناختی، آزمون فلنکر مجموعه‌ای از آزمون‌های پاسخ مهاری است که برای ارزیابی توانایی سرکوب پاسخ‌هایی که یک ویژگی خاص دارند، استفاده می‌شود. هدف تکلیف، پاسخ به محرک هم‌خوان، ناهم‌خوان یا خنثی است. انواع مختلف این تکلیف‌ها برای اندازه‌گیری توجه انتخابی و سرعت پردازش اطلاعات، تعیین دقت و زمان واکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمون فلنکر تغییر یافته از جمله تمرین‌های ذهنی استقامتی و شیوه جدید توان‌بخشی شناختی است. با استفاده از این شیوه‌های تمرین، سازگاری ذهنی و مقاومت بیشتر در برابر خستگی روانی می‌شود و به دنبال آن عملکرد جسمانی و پردازش ذهنی توسعه می‌یابد.

خروجی‌های این تکلیف عبارتند از: نتیجه برای محرک‌های هم‌خوان و ناهم‌خوان و خنثی به صورت جداگانه و نتایج کلی:

1-ثبت تعداد محرک‌های ارایه شده.

2- ثبت مدت زمان اجرای آزمایش.

3-نمره تداخل (تعداد پاسخ‌های درست ناهم‌خوان منهای پاسخ‌های درست هم‌خوان).

4- زمان تداخل (میانگین زمان پاسخ‌های درست ناهم‌خوان منهای میانگین زمان پاسخ‌های درست هم‌خوان).


فلنکر تغییریافته Modified Flanker Task


نرم افزارهای روان شناسی
در روان‌شناسی شناختی، آزمون فلنکر مجموعه‌ای از آزمون‌های پاسخ مهاری است که برای ارزیابی توانایی سرکوب پاسخ‌هایی که یک ویژگی خاص دارند، استفاده می‌شود. هدف تکلیف، پاسخ به محرک هم‌خوان، ناهم‌خوان یا خنثی است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فلنکر تغییریافته Modified Flanker Task موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 656 customer reviews
فلنکر تغییریافته   Modified Flanker Task
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,400,000.00
در روان‌شناسی شناختی، آزمون فلنکر مجموعه‌ای از آزمون‌های پاسخ مهاری است که برای ارزیابی توانایی سرکوب پاسخ‌هایی که یک ویژگی خاص دارند، استفاده می‌شود. هدف تکلیف، پاسخ به محرک هم‌خوان، ناهم‌خوان یا خنثی است...