توضیحات

این پرسشنامه توسط مایرز ـ بریگز  بر مبنای نظریه شخصیت یونگ ساخته‌شده است.

مایرز ـ بریگز الگوی یونگ را کامل‌تر کرد و 16 سنخ نمای شخصیتی را شکل داد که هر سنخ ترکیبی از حروف اول این ترجیحات شخصیتی است. او چهار کارکرد روان‌شناختی را با دو بعد مختلف که تعامل آنها با یکدیگر 16 تیپ شخصیت را می‌سازد، برای تحلیل شخصیت مورد استفاده قرار داد.

سه بعد برون‌گرایی در مقابل درون‌گرایی ـ حسی در مقابل شهودی و تفکری در مقابل احساسی مستقیماً از نظریه یونگ گرفته‌شده و بعد چهارم یعنی داوری کنند در مقابل ملاحظه کننده توسط مایرز ـ بریگز  اضافه‌شده است.


نرم افزار MBTI فرم G سنخ نمای شخصیتی مایرزبریگز 92 سوالی همراه با تفسیر قابل ویرایش


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه توسط مایرز ـ بریگز  بر مبنای نظریه شخصیت یونگ ساخته‌شده است....
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم افزار MBTI فرم G سنخ نمای شخصیتی مایرزبریگز 92 سوالی همراه با تفسیر قابل ویرایش موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 7 customer reviews
نرم افزار MBTI فرم G سنخ نمای شخصیتی مایرزبریگز 92 سوالی همراه با تفسیر قابل ویرایش
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,850,000.00
این پرسشنامه توسط مایرز ـ بریگز  بر مبنای نظریه شخصیت یونگ ساخته‌شده است....