توضیحات

بیش از هر پرسشنامه‌ای مورد استفاده در بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و مراكزبهداشت روان بوده‌است. این آزمون شامل 566 ماده و10 مقیاس بالینی است كه عبارتند از: خودبیمارانگاری، افسردگی، هیستری، انحراف‌روانی ـ اجتماعی، مردانگی ـ زنانگی، پارانویا، ضعف‌روانی، اسكیزوفرنیا، هیپومانی، درونگرایی‌اجتماعی. آزمون از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا بهspss  و رایانه دیگر، پرینت از نتایجsort ، نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد، ارائه نیمرخ برای داده ها و... اشاره كرد.


2 MMPI فرم 567 سؤالی


نرم افزارهای روان شناسی
یش از هر پرسشنامه‌ای مورد استفاده در بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و مراكزبهداشت روان بوده‌است. این آزمون شامل 566 ماده و10 مقیاس بالینی است كه عبارتند از: خودبیمارانگاری، افسردگی، هیستری، انحراف‌روانی ـ اجتماعی، مردانگی ـ زنانگی، پارانویا، ضعف‌روانی، اسكیزوفرنیا، هیپومانی، درونگرایی‌اجتماعی. آزمون از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

2 MMPI فرم 567 سؤالی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 203 customer reviews
2 MMPI فرم 567 سؤالی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 5,100,000.00
یش از هر پرسشنامه‌ای مورد استفاده در بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و مراكزبهداشت روان بوده‌است. این آزمون شامل 566 ماده و10 مقیاس بالینی است كه عبارتند از: خودبیمارانگاری، افسردگی، هیستری، انحراف‌روانی ـ اجتماعی، مردانگی ـ زنانگی، پارانویا، ضعف‌روانی، اسكیزوفرنیا، هیپومانی، درونگرایی‌اجتماعی. آزمون از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است...