توضیحات

این آزمون با 90 سؤال آخرین آزمون آیزنك برای استفاده در بین بزرگسالان و شامل چهار مقیاس نوروتیسم، سایكوتیسم، برونگرایی درونگرایی و دروغ‌سنجی است. آزمون دارای روایی، پایایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


آیزنک شخصیتی بزرگسالان 90 سؤالی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون با 90 سؤال آخرین آزمون آیزنك برای استفاده در بین بزرگسالان و شامل چهار مقیاس نوروتیسم، سایكوتیسم، برونگرایی – درونگرایی و دروغ‌سنجی است. آزمون دارای روایی، پایایی و هنجار ایرانی است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آیزنک شخصیتی بزرگسالان 90 سؤالی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 3 customer reviews
آیزنک شخصیتی بزرگسالان 90 سؤالی با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,800,000.00
این آزمون با 90 سؤال آخرین آزمون آیزنك برای استفاده در بین بزرگسالان و شامل چهار مقیاس نوروتیسم، سایكوتیسم، برونگرایی – درونگرایی و دروغ‌سنجی است. آزمون دارای روایی، پایایی و هنجار ایرانی است.