توضیحات

این نرم افزار برای تعیین درجه پذیرش یا طرد افراد یك گروه، میزان تمایل به برقراری ارتباط با دیگران یا انزوای افراد و به طور كلی كشف روابط بین افراد در یك گروه به كار می‌رود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


سوسیومتری جامعه‌سنجی


نرم افزارهای روان شناسی
این نرم افزار برای تعیین درجه پذیرش یا طرد افراد یك گروه، میزان تمایل به برقراری ارتباط با دیگران یا انزوای افراد و به طور كلی كشف روابط بین افراد در یك گروه به كار می‌رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سوسیومتری جامعه‌سنجی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 5 customer reviews
سوسیومتری  جامعه‌سنجی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 850,000.00
این نرم افزار برای تعیین درجه پذیرش یا طرد افراد یك گروه، میزان تمایل به برقراری ارتباط با دیگران یا انزوای افراد و به طور كلی كشف روابط بین افراد در یك گروه به كار می‌رود.