توضیحات

این پرسشنامه با 480 سؤال و 18 مقیاس استاندارد، برای آزمودنی‌های عادی(بدون مشكل روان‌پزشكی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس‌ها عبارتند از: سلطه‌گری، ظرفیت‌مقام، جامعه‌پذیری، حضور اجتماعی، پذیرش خود، احساس تندرستی، مسئولیت‌پذیری، اجتماعی‌بودن؛ كنترل خود، تحمل‌پذیری، مطلوب نمایی، همكاری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال، شایستگی‌ذهنی، تفكر روان‌شناختی، انعطاف‌پذیری، صفات زنانه.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا، 480 سؤالی CPI


نرم افزارهای روان شناسی
این نرم افزار با 480 سؤال و 18 مقیاس استاندارد، برای آزمودنی‌های عادی(بدون مشكل روان‌پزشكی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس‌ها عبارتند از: سلطه‌گری، ظرفیت‌مقام، جامعه‌پذیری، حضور اجتماعی، پذیرش خود، احساس تندرستی، مسئولیت‌پذیری، اجتماعی‌بودن، كنترل خود، تحمل‌پذیری، مطلوب‌نمایی، همكاری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال، شایستگی‌ذهنی، تفكر روان‌شناختی، انعطاف‌پذیری، صفات زنانه...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا، 480 سؤالی CPI موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 0 customer reviews
پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا، 480 سؤالی CPI
نرم افزارهای روان شناسی ریال 6,500,000.00
این نرم افزار با 480 سؤال و 18 مقیاس استاندارد، برای آزمودنی‌های عادی(بدون مشكل روان‌پزشكی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس‌ها عبارتند از: سلطه‌گری، ظرفیت‌مقام، جامعه‌پذیری، حضور اجتماعی، پذیرش خود، احساس تندرستی، مسئولیت‌پذیری، اجتماعی‌بودن، كنترل خود، تحمل‌پذیری، مطلوب‌نمایی، همكاری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال، شایستگی‌ذهنی، تفكر روان‌شناختی، انعطاف‌پذیری، صفات زنانه...