توضیحات

این پرسشنامه با 187 سوال یک ابزار اندازه‌گیری تخصصی و از عوامل نخستین شخصیت است که کاربرد آن سابقه طولانی دارد. برخی از عواملی که این آزمون به اندازه‌گیری آنها می‌پردازد، عبارتند از: ادواری خویی ـ گسیخته خویی، سلطه ـ تسلیم، برونگرایی ـ درونگرایی، خلق استوار ـ خلق نارس و وابسته، گسیخته‌خویی‌ پارانویاگونه ـ دردسترس بودن اعتمادآمیز، بی‌اعتمادی اضطراب‌آمیز ـ اعتماد توأم با آرامش، خودکفایی ـ ناتوانی در اخذ تصمیم. در ایران هنجاریابی شده است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


16 عامل کتل 187 سؤالی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه با 187 سوال یک ابزار اندازه‌گیری تخصصی و از عوامل نخستین شخصیت است که کاربرد آن سابقه طولانی دارد. برخی از عواملی که این آزمون به اندازه‌گیری آنها می‌پردازد، عبارتند از: ادواری خویی ـ گسیخته خویی، سلطه ـ تسلیم، برونگرایی ـ درونگرایی، خلق استوار ـ خلق نارس و وابسته، گسیخته‌خویی‌ پارانویاگونه ـ دردسترس بودن اعتمادآمیز، بی‌اعتمادی اضطراب‌آمیز ـ اعتماد توأم با آرامش، خودکفایی ـ ناتوانی در اخذ تصمیم. در ایران هنجاریابی شده است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

16 عامل کتل 187 سؤالی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1 customer reviews
16 عامل کتل 187 سؤالی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,850,000.00
این پرسشنامه با 187 سوال یک ابزار اندازه‌گیری تخصصی و از عوامل نخستین شخصیت است که کاربرد آن سابقه طولانی دارد. برخی از عواملی که این آزمون به اندازه‌گیری آنها می‌پردازد، عبارتند از: ادواری خویی ـ گسیخته خویی، سلطه ـ تسلیم، برونگرایی ـ درونگرایی، خلق استوار ـ خلق نارس و وابسته، گسیخته‌خویی‌ پارانویاگونه ـ دردسترس بودن اعتمادآمیز، بی‌اعتمادی اضطراب‌آمیز ـ اعتماد توأم با آرامش، خودکفایی ـ ناتوانی در اخذ تصمیم. در ایران هنجاریابی شده است...