توضیحات

آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد كه دارای 117 سؤال و 15 مقیاس(خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشكوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، كنترل تكانش، خوش‌بینی و شادمانی) است.هوش هیجانی(EQ) توانایی كنترل حالت‌های اضطراب‌آور و كنترل واكنش‌ها و به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به كار و رسیدن به اهداف است. به طور كلیEQ یك مهارت اجتماعی است

نتایج حاصل از هنجاریابی در كشورهای متعدد، از جمله ایران، نشان داده‌است كه آزمون از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

 

هوش هیجانی باراُن 90 سؤالی با هنجار ایرانی EQ


نرم افزارهای روان شناسی
آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار- اُن تهیه شد كه دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی،‌ عزت‌نفس، خودشكوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، حل‌مسئله، انعطاف‌پذیری، تحمل‌فشار روانی، كنترل تكانش، خوش‌بینی و شادمانی) است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش هیجانی باراُن 90 سؤالی با هنجار ایرانی EQ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 14 customer reviews
هوش هیجانی باراُن  90 سؤالی با هنجار ایرانی EQ
نرم افزارهای روان شناسی ریال 950,000.00
آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار- اُن تهیه شد كه دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی،‌ عزت‌نفس، خودشكوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، حل‌مسئله، انعطاف‌پذیری، تحمل‌فشار روانی، كنترل تكانش، خوش‌بینی و شادمانی) است...