توضیحات

این پرسشنامه با هدف سنجش چهار نوع مهارت شامل: مهارت ارتباط مؤثرـ مهارت خودآگاهی هیجانی ـ مهارت مقابله با خشم و مهارت مقابله با استرس طراحی و ساخته شده است. این آزمون متشكل از 60 گویه است  و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


چهار مهارت‌‌های زندگی دانشجویی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه با هدف سنجش چهار نوع مهارت شامل: مهارت ارتباط مؤثرـ مهارت خودآگاهی هیجانی ـ مهارت مقابله با خشم و مهارت مقابله با استرس طراحی و ساخته شده است. این آزمون متشكل از 60 گویه است و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

چهار مهارت‌‌های زندگی دانشجویی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 8 customer reviews
چهار مهارت‌‌های زندگی  دانشجویی با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 600,000.00
این پرسشنامه با هدف سنجش چهار نوع مهارت شامل: مهارت ارتباط مؤثرـ مهارت خودآگاهی هیجانی ـ مهارت مقابله با خشم و مهارت مقابله با استرس طراحی و ساخته شده است. این آزمون متشكل از 60 گویه است و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...