توضیحات

این پرسشنامه برای سنجش نگرش كارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است كه براساس مقیاس لیكرت چهار قسمتی تنظیم شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


نگرش سنج کارآفرینی دانش‌آموزان دبیرستانی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه برای سنجش نگرش كارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است كه براساس مقیاس لیكرت چهار قسمتی تنظیم شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نگرش سنج کارآفرینی دانش‌آموزان دبیرستانی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 108 customer reviews
نگرش سنج کارآفرینی دانش‌آموزان دبیرستانی با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 600,000.00
این پرسشنامه برای سنجش نگرش كارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است كه براساس مقیاس لیكرت چهار قسمتی تنظیم شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...